Implementace změn z nového znění Občanského zákoníku.

Představenstvo družstva nyní zkoumá nové znění Občanského zákoníku ve vztahu ke svým potřebám a potřebám svých členů.Ačkoli se může zdát že změny nejsou tak rozsáhlé tak můžeme prohlásit, že jich je víc než dost. Nový občanský zákoník je ve své části týkající se věcných práv konzistentní s tradičními evropskými civilními kodexy. Vrací se ke správné systematice, odstraňuje problematická místa současné úpravy a doplňuje některé praktické a užitečné instituty.

Změny však nejsou nijak samoúčelné a tam, kde stávající úprava praktickým potřebám vyhovuje, dochází k jejímu převzetí či k pouhému upřesnění a vylepšení.

Nejdůležitější změny se týkají následujících okruhů:

 • Rozšíření katalogu věcných práv
 • Změna chápání pojmu věci v právním smyslu
 • Značně podrobnější úprava držby a vlastnictví
 • Změny v nabývání vlastnického práva
 • Zdůraznění role veřejných seznamů
 • Možnost nabytí vlastnictví od neoprávněného – silnější ochrana dobré víry nabyvatele
 • Začlenění bytového spoluvlastnictví do občanského zákoníku
 • Přídatné spoluvlastnictví
 • Stavba je nově součástí pozemku
 • Zavedení práva stavby do občanského práva
 • Podrobnější úprava věcných břemen
 • Novinky v zástavním a zadržovacím právu
 • Začlenění instituce správy cizího majetku do občanského zákoníku

Představenstvo družstva & Pověřený vlastník

Kontrola našeho domu agenturou.

Na základě vzájemné domluvy mezi provozovatelem GBARD SECURITY a představenstvem našeho družstva došlo k vzájemnému ujednání v tom směru, že náš dům bude namátkově střežen touto bezpečnostní službou ZDARMA a to až do vyřešení bezpečnostní problematiky v našem domě.
Kontrolovat se budou společné prostory domu od suterénu až po půdu a veškeré osoby, které v domě nemají co dělat budou z domu ihned vykázány. Pokud to bude situace vyžadovat, bude přivolána Policie ČR ke sjednání pořádku.

Pokud se tedy na chodbě domu setkáte se členy výjezdové skupiny s jasným označením SECURITY, můžete být v naprostém klidu. Jsou tu právě pro Vaši bezpečnost. I když jsou pracovníci znalý nočního klidu, který dodržují, omlouváme se za případné krátkodobé jednání směřující k „očistě našeho domu a majetku“.

Představenstvo družstva.

Kontrola domu byla s ohledem na vylepšennou bezpečnost v domě ukončena dne 9.8.2013.

Policejní složky Praha 8 – Kontaktní údaje

Logo-policie-krivky

Městská policie Praha 8 – Okrsek 5 (Libeň)

 

 

 

Josef-Kunes-721894601 Ondrej-Kaller-606629194Kamil-Bukovsky-721894527

 

 

 

 

 

 

 

Josef Kuneš                          Ondřej Kaller                  Kamil Bukovský
Tel.: 721894601                     Tel.: 606629194              Tel.: 721894527

Okrsková služebna Praha 8 Libeň :
Primátorská 539/34, Praha 8, Tel.: 284 840 038, úřední hodiny pondělí 15:30 – 17:30 hodin.

[notice]V případě nepřítomnosti okrskáře (mimo pracovní dobu) volejte na stálou službu Obvodního
ředitelství v Praze 8, Tel.:  284 686 680, 284 686 681 nebo tísňovou linku 156[/notice]
PCRlogoR

 

POLICIE ČR – Praha 8

 

PČR – místní oddělení policie Libeň
Vedoucí: npor. Mgr. Petr Burian, DiS.
Zenklova 212/17
180 00 Praha 8 – Libeň
Tel.:  974 858 561
Fax:  974 858 708
e-mail: p3moplib@mvcr.cz
Dozorčí služba: nepřetržitě
Tel:  974 858 560
Územní působnost: Libeň
Policie České republiky
Obvodní ředitelství Praha III
Služba kriminální policie a vyšetřování
Zenklova 212/17
180 00 Praha 8 – Libeň
Tel.: 974 859 319
Fax: 284 822 036
e-mail: skpvp09@mvcr.cz

Naše starosti u Starosty MČ Praha 8 …

Na základě podnětů členů družstva, členů SVJ i ostatních spolubydlících, ve věci neutěšené bezpečnostní situace v našem domě a jeho okolí, proběhla dnešního dne 18.3.2013 v 10:30 hod. schůzka předsedy představenstva a pověřeného vlastníka, se starostou MČ Praha 8, Ing. Jiřím Janků.

V kanceláři starosty jsem byl seznámen s kroky, které činí MČ Praha 8 v přímé spojitosti jak s Policií ČR, tak i s Městskou Plicií hl. m. Prahy s cílem minimalizace kriminality v ĺokalitě Palmovky ale i dolní Libně. Přístup Ing. Janků byl velmi vstřícný a následně si vyslechl i stížnosti z řad nás, občanů a také byl seznámen s obsahem písemných stížností. Ubezpečil nás, že oblast Palmovky mu není lhostejná akriminalita obecně již vůbec nebude tolerována.

Společně jsme se shodly na tom, že prokázat někomu přestupkové jednání ukončené pokutou nebo správním řízením kriminalitu moc neřeší. Také jsme souhlasily s tím, že prokázat páchání trestné činnosti je v dnešní době složitější než se zdá. Vše musí vycházet z litery zákona, která bohužel v mnoha směrech nahrává kriminálně závadovým osobám víc, než spořádaným a slušným občanům.

Starostu Ing. Janků tato problematika opravdu zajímá a nenechává ho klidným. Vyslechl si nás s velkým zájmem a seznámil nás s dosavadními úspěchy při potlačování kriminality v naší lokalitě. Je to ale běh na dlouhou trať.

Ing. Janků nás následně velice překvapil nabídkou další konzultace bezpečnostní problematiky a to již za účasti vedoucích pracovníků Policie i MP, kteří rádi vyslechnou názor nás lidí, kteří na Palmovce přímo bydlíme. Jistě to pro ně bude nezaujatý pohled na celou problematiku a proto jsem byl požádán, abych na příští jednání sebou vzal klidně i své sousedy a ty, kterým není situace lhostejná.

Dále jsme probírali zkušenosti ostatních domů v okolí Palmovky a způsoby, jakým se vypořádali s nezvanými hosty v domě apod. Překvapivě vyšlo najevo, že posledním trendem vlastníků domů, je již námi navrhované zabezpečení vstupu do domu pomocí čipu, který jde v případě ztráty ze systému odejmout a tím pak nebude existovat mnoho klíčů vyrobených „potajmu“ nepřízpůsobivými nájemníky. Ve spoustě domů tím byl problém vyřešen.

Rád bych touto cestou poděkoval Ing. Janků za jeho čas, ochotu i zájem věci řešit a zejména za možnost osobně se přesvědčit o činnosti MČ pro nás občany. Věřím, že na příští plánovanou schůzku s námi půjdete i vy!

Starosta MČ Praha 8 ocenil strážníky za Palmovku …

starosta-oceneniStarosta Prahy 8, Ing. Jiří Janků ocenil v prosinci 2012 strážníky kteří se aktivněji, nad průměr, podílejí na potírání kriminality na Palmovce.

Video z předání zvláštních uznání shlédnete zde.

Velice rádi by jsme také řekli, že v naší Heydukově ulici změnu pozorujeme – leč doposud si to můžeme jen a jen přát. Třeba se ale také dočkáme …

[tube]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XEpy0XqYjec[/tube]

Nová Palmovka v roce 2014

KOMPLETNÍ INFORMACE O PALMOVCE :

 

Investor MČ Praha 8
Prostřednictvím a.s. Centrum Palmovka
Developer Metrostav a.s.
Architektonický návrh arch. Josef Pleskot
Náklady na celou stavbu 1.130.959.000 Kč (1,130 959 mld. Kč)
Z toho náklady na komerční část 634.819.000 Kč (0,634 819 mld. Kč)
Z toho náklady na radnici 496.140.000 Kč (0,496 140 mld. Kč)
Garantovaný výnos komerční části  50.832.438 Kč / rok

 

Pohled na novou Palmovku 2014

 

Harmonogram projektu Nová Palmovka

Milník projektu Datum
podpis smlouvy s poskytovatelem 15. 10. 2010
vydání územního rozhodnutí březen 2012
vydání stavebního povolení září 2012
vydání kolaudačního souhlasu listopad 2014
plánované otevření prosinec 2014

 

Součástí centra bude:

Součástí

Součástí centra bude:

Radnice

 • Maloobchodní a kancelářské prostory
 • Prostory pro sportovní aktivity
 • Gastronomie
 • Supermarket
 • Parking

 

Nová budova radnice

 • návštěvníci radnice nebudou muset jednotlivě obcházet řadu budov rozmístěných po celém území Prahy 8 – vše najdou na jednom místě, v moderním, funkčním a estetickém prostředí,
 • přímá návaznost na MHD,
 • bezbariérovost (na rozdíl od některých stávajících budov),
 • na rozdíl od stávajících budov bude Úřad MČ Praha 8 fungovat v prostorách stavěných podle ekologických zásad.

Soutěž a průběh

 • S cílem realizovat dostavbu „bílého“ domu v roce 2008 vznikla komise složená ze zástupců všech stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 8. Byla vypracována studie proveditelnosti a hospodárnosti zamýšlené dostavby, na jejímž základě vyšlo najevo, že výstavba nové radnice v kombinaci s komerčními prostory bude ekonomicky výhodnější (rekonstrukce „bílého domu“ byla odhadnuta na 500 až 600 mil. Kč).
 • Výběr partnera proběhl na základě soutěžního dialogu, přičemž dodavatel nabídl nejnižší celkovou cenu. Regulérnost soutěže prošetřil na základě anonymního oznámení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (jedná se o prošetření prvního podnětu zaslaného bezprostředně po soutěži – další podněty samozřejmě mohou být podávány i nadále).
 • Soutěžní dialog byl nejefektivnější variantou výběrového řízení, neboť od uchazečů bylo třeba připravit komplexní, obsáhlé řešení hned několika na sebe navazujících a propojujících se oblastí – přes řešení rozvoje lokality Palmovka, architektonický návrh stavby, stavební projekt, inženýring, zajištění výstavby, následné správy a obsazenosti prostor a dalších služeb.
 • Architekt a architektonický návrh, který byl hodnocen v rámci kritérií – arch. Josef Pleskot patří mezí současnou špičku českých architektů.
 • Porovnáním nákladů na realizace projektů s obdobným rozsahem lze zjistit, že projekt centra za téměř 1,14 mld. se řadí mezi stavby s nižšími investičními náklady.
 • V dozorčí radě a.s. Centrum Palmovka, která stavbu pro MČ Praha 8 zajišťuje, seděli či sedí zástupci opozice.

Důležitá čísla v nouzi …

[important]Znáte to. Náhoda je prostě bl…c ![/important]

V tu nejméně vhodnou chvíly se Vám stane něco, co potřebuje okamžité řešení. Proto jsme pro Vás sestavily a postupně budeme doplňovat firmy, které Vám doporučujeme a naopak i ty, od kterých se držte raději dál.

ELEKTRIKÁŘI NON-STOP            OVĚŘENO V PRAXI

Havárie, problémy s elekřinou, jističe, rozvody, zásuvky, vypínače, instalace el. spotřebičů, revize elektro a vše kolem elektrické energie.

EZS – EPS – CCTV                  OVĚŘENO V PRAXI

Návrhy a realizace elektronických zabezpečovacích zařízení s možností napojení na PCO, požární signalizace, kamerové systémy a další slaboproudé práce na klíč.

 

 

[notice]NEDOPORUČUJEME :[/notice]

Záchranná technická službawww.zts.cz                  NEDOPORUČUJEME
Neskutečně vysoké ceny, negativní přístup, nezájem o situaci, v noci raději ani nevolejte neboť první co se dozvíte je teď ne, až zítra dopoledne.

Máte také s někým kladnou nebo zápornou zkušenost? Napište nám !

Jak se bude parkovat v Heydukově ulici ?

Zajímá Vás jak zaparkujeme u nás před domem po zavedení zón ?

[notice]Detailní mapku finálního návrhu parkování najdete ZDE včetně vysvětlivek.[/notice]

Kolik bude stát hodina parkování?
Rezidenti s platnou kartou budou mít všude parkování bezplatné, ostatní by měli zaplatit kromě nejbližších ulic u stanic metra 15 Kč/hod. (návrh MČ Praha 8).

Kolik za rezidenční parkování zaplatím jako důchodce?
Počítejte se zvýhodněným tarifem ve výši 350 korun ročně, což je 0,96 koruny za den. Měsíčně tedy zaplatíte sumu jako je zhruba cena jednoho litru benzinu.

Jsem v invalidním důchodu. Kolik zaplatím za rezidenční parkování?
Zůstává v platnosti nárok na vyhrazené parkovací místo podle současného platného systému přidělování parkování pro tělesně postižené. Pokud chcete parkovat i jinde v účinné zóně, vztahuje se na vás snížená sazba 350 korun ročně, tedy stejně jako na důchodce.

Proč je v některých částech Prahy 8 systém navržen a v jiných ne?
Systém je navržen pro celou Městskou část Praha 8 jako flexibilní. To znamená, že je plánován pouze v extrémně zatížených lokalitách. Na aktuální vývoj situace bude možné reagovat rychleji.

Jak postupovat v případě, že stávající vůz prodám a zakoupím si jiný? Musím zaplatit za kartu opět celý roční poplatek?
Ne, roční poplatek byl již zaplacen. Odevzdáte stávající kartu a na nový vůz získáte novou.

Jak u nás zaparkuje návštěva?
Návštěvy mohou využít parkování ve smíšených nebo krátkodobých návštěvnických zónách, kde uhradí příslušný poplatek. Denně přes noc a o víkendu (od 18.00 v pátek až do 8.00 hod. v pondělí) mohou v návštěvnických krátkodobých zónách parkovat zdarma.

Mám v Praze 8 trvalé bydliště. Vůz mi byl přidělen zaměstnavatelem. Budu moci jako rezident získat parkovací kartu?
Ano. Jen je třeba, abyste doložil, že na základě dohody se zaměstnavatelem užíváte vůz i k soukromým účelům. Poplatek bude stejný jako u ostatních rezidentů, to je 700 korun za rok.

Jak bude vyřešeno zásobování mé provozovny, respektive firmy v Praze 8, pokud je zajišťuje firma z jiné městské části, případně mimopražský dodavatel?
V době od 18.00 do 8.00 hod. druhého dne a neomezeně o víkendech mohou zásobovací vozidla parkovat kdekoli bez omezení. V jiných časech za poplatek všude tam, kde budou umístěny parkovací automaty, to znamená na více než 70 procentech z navrženého území.

Jaké je řešení, když za mnou přijede řemeslník, například instalatér nebo opravář?
V době od 18.00 do 8.00 hod. bude moci parkovat kdekoli zdarma. Jindy za poplatek ve smíšených nebo krátkodobých návštěvnických zónách.

Co uvedené zpoplatnění přinese obyvatelům Prahy 8?   
Kromě již zmíněného pohodlí při parkování snížení dopravy v uvedených oblastech a s tím spojené hlučnosti a emisí z výfukových plynů. Výtěžek z poplatků bude  investován do zkvalitňování komunikací na obvodě.

Zdroj : praha8.cz

Praha 8 seškrtala seznam heren – pro rok 2015 !

Rada osmé městské části schválila seznam heren, které navrhne na vyřazení ze seznamu povolených herních provozoven z vyhlášky Hlavního města Prahy. „Navržený seznam se týká převážně heren z Karlína a Libně, které jsou vnímány jako problematické,“ uvádí starosta MČ Praha 8 Jiří Janků a dodává: „Možnost provozovat výherní hrací přístroje jsme až na pár výjimek ponechali pouze restauracím, v nichž jsou jen vedlejší činností. Tato zařízení ani není možné považovat za herny.“

Radnice Prahy 8 tak chce pokračovat v nastoupeném trendu odstraňování heren z území Prahy 8 – z původního počtu 128 provozoven městská část vloni vyškrtla dvaatřicet heren, letos je k vyřazení navrženo dalších jedenačtyřicet heren.

„Herny a kasina považujeme za bezpečnostní riziko, místa, která přitahují drogy, zločinnost a další negativní jevy. Nemalým nebezpečím je také množící se patologická hráčská závislost v kombinaci s novými herními systémy, umožňujícími prohrát postiženým jedincům vysoké částky během několika hodin,“ popisuje důvody tohoto rozhodnutí místostarosta Michal Švarc.

[notice]Až do konce roku 2014 jsou však herny „chráněny“ zákonnou lhůtou, která má fungovat především jako ochrana před možnými arbitrážemi ze strany provozovatelů heren. K tomu místostarosta Švarc říká: „Zatím nepřekonatelným problémem je ochranná zákonná lhůta, umožňující hernám vykonávat svou činnost do konce roku 2014, i přes vyřazení obcí z vyhlášky. Doufáme, že bude v Parlamentu ČR brzy schválena novela, která by tuto lhůtu zkrátila na šest měsíců“. Pokud se tedy nezmění zákon, všechny „vyškrtnuté“ herny ukončí provoz až v roce 2015.[/notice]

Ze seznamu povolených herních provozoven byly níže uvedené adresy vypuštěny na základě podkladů odboru krizového řízení Úřadu MČ Praha 8 a předložených listinných poznatků od Policie ČR, a to za období od 1. října 2010 do 1. října 2012. Poznatky se týkají trestné činnosti spáchané právě na těchto na adresách – konkrétně se jedná o adresy, na které v minulém období docházely stížnosti občanů na narušování veřejného pořádku nebo v jejichž místě či v bezprostředním okolí docházelo k trestním činům a přestupkům šetřených Policií ČR. V uvedených případech se jedná především o herny, v jejichž prostředí dochází ke zvýšené kumulaci osob spojených s trestnou a kriminální činností a kde se vyskytují osoby v celostátním pátrání a osoby zajišťující distribuci drog. Herny jsou přirozeným útočištěm pro osoby páchající majetkovou trestnou činnost, zejména v nočních hodinách, v okolí těchto podniků proto dochází k častému narušování veřejného pořádku, vandalismu, výtržnictví, majetkové trestné činnosti a distribuci drog. Všechny tyto jevy negativně ovlivňují kvalitu života občanů, především v oblasti Libně a Karlína.


Místa, která budou z přílohy vyhlášky vypuštěna v roce 2012:

 1. Bohnická 320/40
 2. Březinova 451/21
 3. Čimická 442/33
 4. Hyedukova 11
 5. Klapkova 17/19
 6. Klapkova 40/1
 7. Klapkova 92/41
 8. Krejčího 287/20
 9. Křižíkova 345/4
 10. Křižíkova 212/49
 11. Křižíkova 55/65
 12. Mazurská 516/1
 13. Mazurská 517/3
 14. Na Dědince 931/8
 15. Novákových 893/7
 16. Pernerova 532/69
 17. Pivovarnická 1022/1
 18. Prvního pluku 206/7
 19. Prvního pluku 33/9
 20. Sokolovská 615/138
 21. Sokolovská 4/41
 22. Sokolovská 81/55
 23. Sokolovská 73/63
 24. Sokolovská 78/80
 25. Sokolovská 416/124
 26. Sokolovská 111/36
 27. Sokolovská 1273/150
 28. Sokolovská 146/150a
 29. Sokolovská 541/198
 30. Tanvaldská 1347/2
 31. Tanvaldská 1348/4
 32. Thámova 221/7
 33. Turnovská 430/10
 34. U Libeňského pivovaru 63/2
 35. Zenklova 340/22
 36. Zenklova 2/37
 37. Zenklova 10/68
 38. Zenklova 164/72
 39. Zenklova 309/116
 40. Zenklova 131/222
 41. Zenklova 465/31Zdroj : www.praha8.cz

Bezpečná Palmovka nebo Palm Beach ?

[warning]Bydlíte na Palmovce? Jééé to se máte ! ……… [/warning]

Tak tato slova by před pár lety platila. Nyní už je tomu ale zcela naopak.

Na všechny orgány státní správy i Policie se valí jedna stížnost za druhou. Od firem, občanů, majitelů domů a dalších se státní správa dozvídá to, co už je známo od roku 2010 celé Praze. Okolí Palmovky je non-stop tržiště pro prodej omamných a psychotropních látek. Radnice MČ Praha 8 dělá co může a tak stížnosti předává operativcům z řad Policie. Nutno dodat že v posledních měsících se Policii zadařilo a na Palmovce zadržela několik dealerů. Smutné je ale to, že tuto „díru“ zaplní okamžitě jiný prodejci a obchod kvete dál.

Člověk znalý okolí Palmovky by si řekl: „v čem je tedy problém?“ Policie má přímo na Palmovce několik bezpečnostních kamer, z kterých musí být prostě vidět přítomnost prodejců. Nebo si někdo myslí, že jde o spořádané občany, kteří postávají celou noc na místě aby nabídly radu kolemjdoucím v nouzi?

Situace je špatná. Co špatná – ona je přímo otřesná a lidem už dochází trpělivost a začínají být naštvaní.

Budeme tedy doufat, že již brzy skončí hra na kočku a na myš, neblaze podporována úředním šimlem který si tuto problematiku přehazuje jako horký brambor a začne se dařit tyto „spoluobčany“ posílat tam, kam patří.

Policii přejeme odpovědné státní zástupce a politikům mnoho štěstí při ohřívání polívčičky.

A nám ostatním, kteří deně poslouchají to, co je v následujícím videu přeji pevné nervy.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=m5-97aOGrzA[/tube]

Prezentace bezpečné Palmovky …. :
MČ Praha 8 : prezentuje bezpečnou osmičku.
Magistrát : Palmovka pod pečlivým dozorem